ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «Database CONTEST by Best Flowpacks»

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία BEST FLOWPACKS INTERNATIONAL LTD, με έδρα επί της οδού  Sofroniy Vrachanski Str  στο Δήμο  Serdika region, Sofia με ΑΦΜ : GR 996964084 – ΔΟΥ: Α’ AΘΗΝΩΝ , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] / [email protected] και τηλέφωνο επικοινωνίας +359-882718965 και +30 2109270255: (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω διαδικτύου, με τίτλο «Database CONTEST by Best Flowpacks» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός)

 

Οι παρόντες  αναλυτικοί όροι  (εφεξής καλούμενοι οι «Όροι»), καθορίζουν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών αυτού.

ΟΡΟΙ

1.       Η Διοργανώτρια διοργανώνει τον Διαγωνισμό ως προωθητική ενέργεια για την δημιουργία βάσης δεδομέων πελατών.

2.       Ο Διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.bestflowpacks.com

3.       Διάρκεια Διαγωνισμού | Φάσεις

3.1 Ο Διαγωνισμός ανέρχεται στις 21/2/22 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, και λήγει στις 21/4/22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  (εφεξής καλούμενη η «Διάρκεια»). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε 1 (μία) φάση, με τον τρόπο, τους νικητές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους Όρους. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Στο τέλος του διαγωνισμού οι νικητές θα κληρώνονται και θα ανακοινώνονται με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους παρόντες Όρους.

4.       Συμμετοχή

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικες και παιδιά (οι ανήλικοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μόνο με τη συγκατάθεση γονέα ή συγκατάθεση νόμιμου κηδεμόνα) που είναι κάτοικοι Ελλάδος με αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ένας εκ των κηδεμόνων τους να έχει αναλάβει την υποβολή της συμμετοχής, ενώ, για την απόδοση του εκάστοτε δώρου αναγκαία προϋπόθεση εάν αναδειχθούν νικητές είναι η δήλωση συναίνεσης από τους έχοντες τη γονική μέριμνα, κηδεμονία ή την επιμέλεια του ανηλίκου.

4.2 Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην  Διοργανώτρια, καθώς κι οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό εξ αίματος.

4.3  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδικτύο ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

4.4  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 παρακάτω. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

4.5 Επιπρόσθετα του 4.4, έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται με αληθή στοιχεία. Καμία συμμετοχή με ψευδή στοιχεία, και χωρίς την συγκατάθεση στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, δε θα γίνεται δεκτή.

5.       Τρόπος Συμμετοχής

5.1 Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει κατά τη Διάρκειά του, να λάβει τα ακόλουθα βήματα για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό:

5.1.1. Να επισκεφθεί τον ιστότοπο: www.bestflowpacks.com (εφεξής ο Iστότοπος).

5.1.2. Να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα και να υποβάλει τα παρακάτω στοιχεία:

  • Oνοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Τηλέφωνο
  • Ηλικία Συμμετέχοντα (προαιρετικό πεδίο)

Με την ορθή υποβολή της φόρμας και το πάτημα του κουμπιού Υποβολή, ο χρήστης εφόσον είναι ενήλικος (στη περίπτωση που είναι ανήλικος, θα πρέπει ο γονέας ή κηδεμόνας να ενεργήσει και να δηλώσει αποδοχή, εκ μέρους του) αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων που βρίσκονται αναρτημένοι στον Iστότοπο  www.bestflowpacks.com. Με την ορθή ολοκλήρωση της υποβολής ορίζεται και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Όλα τα δεδομένα που εισάγονται πρέπει να είναι αληθή και σωστά. Οι εγγραφές σε μορφή διαφορετική από αυτήν που ορίζεται στους παρόντες Όρους δεν θα θεωρούνται έγκυρες και δεν θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα  μόνο μίας συμμετοχής ανά email, ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.

5.2. Η Διοργανώτρια δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση τεχνικών ελλείψεων και μη ορθής ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατά την υποβολή της συμμετοχής.

5.3. Εάν η Διοργανώτρια έχει αμφιβολίες και αποδειχθεί ότι ένας από τους Συμμετέχοντες δεν ενεργεί σύμφωνα με τους Όρους, δηλαδή, χρησιμοποιεί παράνομα μέσα πειρατείας, προσπαθεί να υποβάλει συμμετοχή αμέτρητες φορές, η Διοργανώτρια θα αποκλείει τον συμμετέχοντα από τον Διαγωνισμό και θα θεωρεί άκυρη τη συμμετοχή του.

6. Δώρα Διαγωνισμού

Τα δώρα του Διαγωνισμού ορίζονται ως παρακάτω:

6.1

• 1 μεγάλος Τυχερός θα κερδίσει -μέσω κλήρωσης- ένα παιδικό ποδήλατο.

• 60 Τυχεροί θα αποκτήσουν -μέσω κλήρωσης- από 1 παιδικό Παζλ  μάρκας &Co ή Magiki (30 παιδικά παζλ &Co και 30 παιδικά παζλ magiki)

6.2  Πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν κερδίσει δώρα μπορούν να δημοσιευτούν στον Ιστότοπο καθώς και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η Διοργανώτρια κρίνει κατάλληλο (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά, έντυπα κ.λπ.)).

Οι νικητές κάθε δώρου θα δημοσιεύονται, μετά την διενέργεια της εκάστοτε κλήρωσης, στον Ιστότοπο.

6.3 Σημειώνεται ότι, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί το αποτέλεσμα της νίκης κάποιου Συμμετέχοντα για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων που αναδείχθηκε νικητής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων που αναδείχθηκε νικητής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποστείλει σχετική δήλωση για την αποδοχή του δώρου ή δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του κατά την παραλαβή του δώρου γ) λόγω κωλύματος σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους ή δ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του Συμμετέχοντος νικητή, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Διοργανώτρια, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης – παραλαβής του δώρου.

6.4 Υποβολές που περιέχουν αναληθείς, ανακριβείς ή πληροφορίες κάποιου άλλου χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής. Τα άτομα που έχουν παράσχει ανακριβή ή τρίτα δεδομένα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τέτοια κατάχρηση δεδομένων.

6.5 Το κάθε δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το κάθε δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό δώρο/ίδιας αξίας με το δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της  Διοργανώτριας ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει το δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του νικητή. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

7.        Ανάδειξη & Ενημέρωση Νικητών

7.1 Οι νικητές των δώρων για κάθε φάση του Διαγωνισμού θα αναδειχτούν έπειτα από  κλήρωση που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε φάσης του Διαγωνισμού επί των έγκυρων συμμετοχών που έχουν υποβληθεί αντίστοιχα εντός των χρονικών ορίων αυτής. Οι νικητές των δώρων  θα αναδειχθούν έπειτα από  κλήρωση που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού επί του συνόλου των έγκυρων συμμετοχών.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της.

7.2 Οι Συμμετέχοντες που αναδείχθηκαν νικητές στον Διαγωνισμό, θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους ως νικητές του Διαγωνισμού εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον Ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email που οι ίδιοι θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού και εν συνεχεία για την παράδοση του επάθλου θα κληθούν να αποστείλουν αναλυτικά τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η Διοργανώτρια δεν  ευθύνεται σε περίπτωση που δεν  καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο  πεδίο ευθύνης της Διοργανώτριας (πχ λάθος διεύθυνση email). Μετά τη σχετική ενημέρωση οι νικητές  θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του εκάστοτε  δώρου εντός 5 εργάσιμων ημερών, απαντώντας στο e-mail και παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας ή εάν δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή του εκάστοτε δώρου ή αν ευρεθεί αλλά δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το δώρο του τότε το δώρο δε θα αποδίδεται.

8.Παραλαβή Δώρων

8.1 Τα δώρα θα αποδίδονται, μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας.

8.2 Τα δώρα της κλήρωσης θα παραδοθούν στους νικητές μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου εντός 60 ημερών από την ημερομηνία του απαντητικού μηνύματος αποδοχής του δώρου στη διεύθυνση κατοικίας που παρείχαν στην επικοινωνία με τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας και υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου έγγραφου που αποδεικνύει της ταυτότητα του συμμετέχοντα  Σε περίπτωση που καταστεί μη δυνατή η παράδοση του δώρου σε νικητή, θα θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί του βραβείου και δεν θα απονεμηθεί και ως εκ τούτου ανήκει στην Διοργανώτρια. Κατά τη παραλαβή του δώρου, μπορεί να ζητηθεί από τον νικητή να παραδώσει τα αποκόμματα με τους κωδικούς με τους οποίους συμμετείχε. Επίσης, ο συμμετέχων νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει το δελτίο παράδοσης κατά τη παραλαβή του δώρου.

Εάν από το προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης προκύπτει ότι ο νικητής δεν είναι πολίτης Ελλάδας, δεν διαμένει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα σε περίπτωση ανηλίκου, το δώρο δε θα αποδοθεί.

8.3 Το Κυρίως Δώρο θα αποδοθεί στον νικητή μετά από σχετική επικοινωνία με την Διοργανώτρια για τον ορισμό ημερομηνίας, ώρας και τόπου απόδοσης του δώρου. Για την απόδοση του Κυρίως Δώρου (παιδικό ποδήλατο) απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, στην περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος.

8.5 Επίσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του νικητή με τις υποδείξεις της Διοργανώτριας σχετικά με την απόδοση του Δώρου και τη συμμετοχή του νικητή σε αυτό η Διοργανώτρια δύναται να μην αποδώσει το δώρο στο νικητή.

8.6 Εάν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού ενεργεί αντίθετα με αυτές τις υποχρεώσεις, δηλαδή δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες κατά την παραλαβή του δώρου, η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να του απονείμει το δώρο, οπότε το δώρο δεν θα διατίθεται.

8.7 Σε περίπτωση που ο νικητής, σε οποιοδήποτε από τα στάδια του Διαγωνισμού, δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί το δώρο, δεν έχει δικαίωμα να το μεταβιβάσει σε τρίτους , και  το δώρο δεν θα διατίθεται.

9. Αποποίηση Ευθύνης Διοργανώτριας

9.1 Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στη διάθεση των δώρων. 

9.2 Μετά την λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια, ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού. Δηλώνεται ρητά ότι, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση στην παράδοση  ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού.

9.3 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Διοργανώτρια έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

10. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, καθώς και τις ημερομηνίες του Διαγωνισμού και των κληρώσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στον Ιστότοπο και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

11. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συγκατάθεσης

11.1 Η Διοργανώτρια συμμορφούμενη με τις διατάξεις του ΓΚΠΠΔ (GDPR) και του Ν. 4624/2019 συλλέγει κι επεξεργάζεται τα ελάχιστα δυνατά προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά εμφανίζονται και παρέχονται στη φόρμα συμμετοχής, για τους σκοπούς διενέργειας του Διαγωνισμού, της κλήρωσης και απόδοσης των δώρων και διαφημιστικούς ή λόγους έρευνας.

11.2 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διενεργείται με βάση μία εκ των κάτωθι νόμιμων βάσεων: α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης στα πλαίσια εκτέλεσης αυτής, β) τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπου απαιτείται, γ) τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.), δ) το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας.

11.3 Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

11.4 Για τους σκοπούς αυτούς η Διοργανώτρια δύναται να υποβοηθείται κι από άλλες εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει μέτρα προστασίας αναφορικά με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα και θα ενεργούν μόνο υπό τις εντολές της.

11.5 Η Διοργανώτρια, εκτός κι αν υπάρχει η σχετική συγκατάθεση, διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και για διάστημα 4ων χρόνων μετά και τη απόδοση των δώρων Δώρου.

11.6 Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τη άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της [email protected] με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα Database από την Best Flowpacks» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.  Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

11.7 Ειδικότερα, η Διοργανώτρια προκειμένου να διατηρεί την επικοινωνία της με τους Συμμετέχοντες για διαφημιστικούς/ενημερωτικούς σκοπούς για διάστημα 4ων ετών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού ζητεί συγκεκριμένα  τη ρητή συγκατάθεση του ενήλικα συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, με τη συμπλήρωση αντίστοιχου πεδίου στη φόρμα συμμετοχής.

12. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

12.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.

12.2 Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή τους αποδέχονται ότι  η Διοργανώτρια θα προβάλλει τον Διαγωνισμό και τα αποτελέσματα στον ηλεκτρονικό τύπο ή/και στο διαδίκτυο για τους σκοπούς διαφάνειας. Συναινούν περαιτέρω, στη χρήση και δημοσίευση, για διαφημιστικούς λόγους, των ονομάτων τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές καθώς και στην ενδεχόμενη χρήση οποιουδήποτε ειδησεογραφικού στοιχείου, σχετικού με το  Διαγωνισμό.

12.3 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

13. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

14. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στον Ιστότοπο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους ως άνω Όρους Συμμετοχής οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]