Εκ μέρους του συμμετέχοντα ως γονέας ή κηδεμόνας ή έχων την εξουσία για τον συμμετέχοντα ανήλικο, δηλώνω ρητά ότι συναινώ στα παρακάτω:

1) Nα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Τηλέφωνο, Ηλικία) του συμμετέχοντα για διαφημιστικούς λόγους (π.χ. αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων/ email σχετικά με υφιστάμενα ή/και νέα λανσαρίσματα ή/ και συλλογή άλλων πληροφορίων)

2) Να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα (ως ανωτέρω) του συμμετέχοντα για ερευνητικούς λόγους (π.χ. να σας αποστείλουμε έρευνες για τις προτιμήσεις σας, για προϊόντα κτλπ.)

Η εταιρεία μας με την επωνυμία BEST FLOWPACKS INTERNATIONAL LTD, με έδρα επί της οδού  Sofroniy Vrachanski Str  στο Δήμο  Serdika region, Sofia με ΑΦΜ : GR 996964084 – ΔΟΥ: Α’ AΘΗΝΩΝ , σημειώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η ανωτέρω συναίνεση και η εκτέλεση της συμφωνίας επί σκοπού συμμετοχής στο διαγωνισμό. Για τους σκοπούς αυτούς η εταιρεία μας δύναται να υποβοηθείται κι από άλλες εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει μέτρα προστασίας αναφορικά με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα και θα ενεργούν μόνο υπό τις εντολές της. Η εταιρεία μας θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα – ως ανωτέρω – για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για τη άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της Βest Flowpacks International με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός, εκτός κι αν το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας. Οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο +30 210 6475600, fax +30 210 6475628, ιστότοπος: www.dpa.gr).